Boekentafel
 Winkelwagentje
 • brochures
 • internationaal brochures
 • stickers
 • traktaten
Winkelwagentje

Artikelcodes
Kategorie brochures

Bestelnummer: 401  74
diverse auteurs
Het leven van Jezus Christus
 
In het Johannesevangelie wordt op een prachtige manier het leven van Jezus Christus, de Zoon van God beschreven. Johannes, de discipel die Jezus liefhad en die drie jaar lang met Hem optrok, Hem met eigen ogen aan het kruis zag sterven en drie dagen later ooggetuige was van Zijn opstanding werd door Gods Geest gebruikt om dit verslag te schrijven. In hoofdstuk 20 schrijft Johannes: »… maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.« Beter kun je de kracht en het doel van het evangelie niet beschrijven. Naast het Johannesevangelie zijn nog drie korte, nuttige toelichtingen voor mensen die door het lezen van het Johannesevangelie door God aangesproken zijn.

· God wil graag dat u leeft! (Een beschrijving van het heilsplan van God voor de redding van zondaren)

· Jonathan Edwards: "Brief aan een pasbekeerde"

· belangrijke bijbelsteksten voor pasbekeerden.

 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 402  73
J. van Impe
Ik hou van je
 
»Ik hou van je!« Er bestaat bijna geen andere zin die zo graag gehoord wordt en die zoveel genegenheid uitdrukt. We zijn vooral blij als deze woorden van iemand komen die belangrijk voor ons is en van wie wij ook houden. Maar wat zou het oneindig veel mooier zijn als er iemand zou zijn die van ons houdt en die met zijn liefde ons hele leven voor altijd zou kunnen veranderen.
Het evangelie van Jezus Christus is de liefdesbrief van God aan ons mensen. God bewees Zijn liefde voor ons door Zijn eigen Zoon naar deze wereld te sturen om Zijn leven voor ons te geven en om ons eeuwig leven te kunne geven.
In deze brochure legt evangelist J. van Impe uit wat Jezus allemaal op Zich heeft genomen en waarom het lijden van Jezus de enige manier was om ons mensen te redden.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 404  71
John R. Rice
De bijbel in het gezin
 
Een praktische wegwijzer voor christenen die hun kinderen een bijbels gefundeerde opvoeding willen geven.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 405  308
Jonathan Edwards
Brief aan een pasbekeerde
 
In 1741 schreef Jonathan Edwards een brief aan een ons onbekende jongeman die pas tot geloof was gekomen. Hij gaf dit pas bekeerde kind van God nuttige adviezen voor het dagelijks leven als christen.
Ook al is deze brief meer dan 250 jaar oud, de adviezen van Edwards en de uitdagingen waarmee de jonge christen te maken had, hebben nog niets aan actualiteit verloren!
Of je nu jong of oud bent in het geloof – de brief aan een pasbekeerde is een nuttige en bemoedigende boodschap voor iedere wedergeboren christen.
 
Textvorschau
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 406  70
M. R. de Haan
Religie of Christus
 
Religie bestaat alleen uit dode werken, formules, regels en ceremoniën. Maar Christus biedt ons leven uit God aan.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 411  66
D. Campbell
Als God Zelf ingrijpt
 
Al onze moeite heeft geen zin als God niet Zelf ingrijpt en handelt. Deze brochure getuigt ervan hoe dit op het eiland Lewis in het westen van Schotland is gebeurd. Het is de wens en de hoop van de schrijver dat dit bericht tot gebed en het geloof aanspoort dat God ook nu nog zal handelen.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 412  65
Beat Jost
Huwelijk vriendschap sexualiteit
 
Deze brochure is een oproep zich te houden aan bijbelse maatstaven op de zo belangrijke gebieden liefde, sexualiteit en huwelijk. Een oproep tot reinheid en gehoorzaamheid aan onze Schepper. God wil een reine jeugd. De bijbelse principes lijken misschien ouderwets en uit te tijd, maar in ieder geval zijn deze tegengesteld aan de huidige tijdgeest. Wij moeten ons echter niet aanpassen aan de tijdgeest, maar enkel en alleen aan de norm van de Bijbel.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 414  63
M. R. de Haan
Eeuwig gescheiden van God?
 
»Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden. Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden. Ik zeg u, Mijn vrienden, vreest hen niet die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem Die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen« (Lucas 12:2-5). Deze woorden die Jezus Christus gesproken heeft en waarmee Hij Zijn toehoorders wees op het gevaar voor eeuwig tot de hel verdoemd te worden, behoren tot de meest ernstige en waarschuwende woorden. Daar zij komen van de lippen van Hem Die de Heiland der mensen is en omdat ze vol liefde en erbarmen gesproken werden, moeten ze nog duidelijker onze oren treffen.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 415  62
Lothar Gassman
Vereren de verschillende religies dezelfde God?
 
»Alle religies moeten samengaan. We hebben immers allen slechts één God«. Dat is wat veel mensen vandaag beweren. Beaamd kan worden dat er slechts één God is. De Bijbel noemt Hem Jahweh. Hij is de God van Abraham, van Izaäk en van Jakob, de Vader van Jezus Christus, de drieënige God. Maar vereren alle religies werkelijk dezelfde God?
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 416  61
Theodor Reuter
Het wonder der schepping
 
»De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen« (Psalm 19:2+3)
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 417  179
Lothar Gassmann
Lijden - en overwinning
 
God kan lijden overwinnen door het weg te nemen, te helen en veroorzakende omstandigheden te veranderen. Maar wat gebeurt er als Hij dat niet doet? Is er dan nog een andere mogelijkheid om het lijden te overwinnen? En wat komt er werkelijk na de dood? Met deze vragen krijgt ieder mens vroeg of laat te maken.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 418  180
Klaus Loh
Wat is waarheid?
 
In onze door de zonde getekende tijd kunnen wij de waarheid slechts onderkennen als zij ons getoond wordt. Deze brochure toont haar ons aan de hand van de Woord van God.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 419  181
John H. Bostrom
Wat iedere volgeling van Jezus moet weten
 
De brochure wil christenen helpen, in hun geestelijke leven te groeien. Als leidraad voor de dagelijkse navolging stelt zij o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: Gebed-dankzegging, Lofprijzing, Belijd Christus, Christelijk dienen, Als er twijfel komt, Twijfelachtige zaken ....
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 420  189
Georg Steinberger
Overwinnaar van binnenuit
 
Hoe zien wij er van binnen uit en wat is het effect ervan voor onszelf en voor andere mensen?
Een nuttige wegwijzer in de juiste richting.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 421  188
C. H. Spurgeon
Je kunt geholpen worden
 
Evangelisatie brochure, om gericht door te geven aan zoekende mensen.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 422  201
Klaus Loh
Zonder liefde gaat 't niet
 
Wat deze liefde werkelijk betekent, hoe we die voor onszelf kunnen vinden en hoe we ze aan anderen kunnen geven - daarover gaat deze kleine brochure.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 423  200
Richard Wolff
De Mensenzoon
 
Bijzonder geschikt voor mensen die nog niet in Jezus Christus geloven, omdat hun verstandelijke argumenten hen blijkbaar in de weg staan.

Het lukt de schrijver om in het kader van een brochure van slechts 48 bladzijden de historische echtheid van het leven van Jezus, Zijn woorden en daden te tonen.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 424  202
Jerold Potter
Hoe kom ik van mijn zorgen af?
 
Deze brochure wil u laten zien hoe u zich kunt bevrijden uit de strikken van de zorgen die zoveel mensen gevangen houden.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 425  208
J. D. McIntire
Uw weg met Christus - Zelfverloochening in het navolgen van Jezus
 
Deze boodschap biedt weliswaar een sleutel tot eenheid in de plaatselijke gemeente aan, maar is toch hoofdzakelijk voor ieder persoonlijk. Als je op weg met Christus bent kan niets, wat satan of mensen je ook willen aandoen, je relatie met God verbreken. Voor jou zijn vreugde, vrijheid en vrede in je geestelijke ervaring te allen tijde en onder alle omstandigheden mogelijk.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 426  238
Aaron A. Saphir
Jezus en het Oude Testament
 
Jezus van Nazareth is de centrale figuur van de bijbel; zoals het Nieuwe Testament over hem bericht, werd Hij reeds duizende jaren ervoor in de Heilige Schrift van het Oude Testament aangekondigd.
De inhoud van deze brochure is afkomstig van Aaron Adolf Saphir, een geboortige Jood, (1831-1891) die tijdens zijn studie van het Oude Testament in Jezus de Messias, de Verlosser der wereld herkende. Saphir gaat hierbij in op bijbelteksten, waarin Jezus zelf het Oude Testament citeert om te bewijzen, dat Hij de van God gezonden Redder van de verloren mensheid is.

Pagina's 22
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 427  290
Joseph P. Gudel
Jezus en de Koran
 
Brochure speciaal voor moslims
Er is een duidelijke groei van het aantal moslims in ons land en daarmee ook de invloed van de islam.
Vanuit menselijk perspectief is er reden tot bezorgdheid, maar vanuit Gods perspectief mogen we het zien als een kans! God stuurt ons deze mensen die het evangelie van Jezus Christus ook nodig hebben. Zij kunnen zo de kans krijgen om de enig ware God te leren kennen en met Hem door Zijn Zoon verzoend te worden.
Deze kleine brochure is een boodschap voor moslims. Citaten uit de Koran kunnen de lezer nieuwsgierig maken naar de Bijbel, het ware Woord van God en naar Jezus Christus, de ware Zoon van God en de Verlosser van de wereld.

 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 455  96
A. W. Tozer
Moet de nieuwe boodschap beter zijn?
 
Heel onopgemerkt is er in onze moderne tijd, in diverse kringen van gelovigen, een leer van een nieuw kruis binnengedrongen. Weliswaar lijkt het op het oude, met dit verschil, dat die gelijkenis nagebootst is en dat het zich daarom van het oude wezenlijk onderscheidt.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 460  291
Crossway
Leven voor de geboorte
 
Helder en duidelijk zegt ons de Heilige Schrift: u zult niet doden. Dat geldt ook voor ongeborenen. Hoe diep onze samenleving al gezonken is, bewijzen de abortusgetallen. Als christenen behoren we de getroffenen met raad en daad terzijde te staan. Want meestal hangt de beslissing om een abortus te plegen samen met de onzekerheid en hopeloosheid van de zwangere vrouwen.
Deze brochure verheldert, geeft bijstand en is een proclamatie voor het leven.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal: