Boekentafel
 Winkelwagentje
 • brochures
 • internationaal brochures
 • stickers
 • traktaten

Wat wil De Stem nu eigenlijk?

Die vraag wordt vaak gesteld en dit is ons antwoord daarop. We zijn niet gebonden aan een bepaalde geloofsrichting. We proberen iedereen, die onze Here Jezus Christus van harte liefheeft, aan te moedigen tot een leven van heiliging, van liefde en van ijver in het dienen van en getuigen voor onze Meester, de Here Jezus Christus.

Het doel van "De Stem" is:

  • Overal de christenen tot opwekking te brengen overeenkomstig de Bijbel, het geinspireerde Woord van God.
  • De kinderen van God aan te sporen tot een leven van heiliging, van voorbereiding op de wederkomst van Christus en van gebed, zodat ons voorbeeld in ootmoedigheid, liefde, rijnheid, ijver, zelfverloochening, trouw en overgave aan God, de Vader en aan Zijn Zoon Jezus Christus door de kracht van de Heilige Geest voor iedereen een aansporing en een hulp kan betekenen; dat we bovendien voor niemand een belemmering zijn.
  • (overeenkomstig Efeziėrs 6:24) De liefde onder allen te bevorderen, die onze Here Jezus Christus onvergankelijk liefhebben.
  • Het Woord van God als uitgangspunt te nemen voor een christelijke levenswandel.
  • Alle christenen, ongeacht welke ervaringen ze maar opgedaan hebben, er extra toe aan te moedigen om - net als Paulus dat als een aanmaning beschrijft in zijn brief aan de Filippenzen 3:8-17 - de verlorenen te redden, het volk van God voor te bereiden op de wederkomst van de Heer; hen allen aan te moedigen om de wil van God in hun leven volledig uit te voeren en ernaar te streven, alles te doen in dienst van God; Zijn wil te doen, totdat Jezus terugkomt (zie Lucas 19:13) - "De Stem" wordt - voorzover de Heer ons dat toelaat - gratis aan iedereen
  • - "De Stem" wordt - voorzover de Heer ons dat toelaat - gratis aan iedereen toegestuurd, waarvan wij schriftelijk een naam en een volledig adres ontvangen.