Boekentafel
 Winkelwagentje
 • brochures
 • internationaal brochures
 • stickers
 • traktaten

Barmhartigheid bewijzen

 

»Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.« (Mattheüs 5:7)

 

Er zijn vele mogelijkheden om barmhartigheid te bewijzen. God heeft barmhartigheid lief en als gelovige heb je het voorrecht om op allerlei manieren barmhartigheid te tonen. Op het aardse vlak kun je geld geven aan de armen, voedsel aan mensen die honger hebben en daklozen een bed aanbieden. In alle tijden wilde God Zijn mensen op zo’n manier bezig zien. In Deuteronomium 15 staat: »Wanneer er onder u een arme mocht zijn, een van uw broeders, in een van uw woonplaatsen, in het land, dat de HERE, uw God, u geven zal, dan zult gij uw hart niet verstokken noch uw hand gesloten houden voor uw arme broeder, maar gij zult uw hand wijd voor hem openen en hem met mildheid lenen, voldoende voor wat hem ontbreekt« (de verzen 7 en 8). In de verzen 12-14 wordt de Israëlieten geleerd hoe ze een ontslagen slaaf van al het nodige moeten voorzien. Dat was praktische barmhartigheid. Op geestelijk gebied kun je barmhartigheid bewijzen door mededogen te hebben met mensen die verloren gaan. Augustinus heeft gezegd: »Ik huil om een lichaam waaruit de ziel geweken is, hoezeer zou ik dan niet moeten huilen om een ziel waaruit God geweken is!« (geciteerd door Thomas Watson in »The Beatitudes«, blz. 144). We weeklagen over gestorven mensen; maar weeklagen we ook over verloren zielen? Toen Stefanus werd gestenigd, had hij medelijden met zijn armzalige moordenaars en hij vroeg God om hen te vergeven (Handelingen 7:60). De Here Jezus deed hetzelfde (Lukas 23:34). Dat moet ook onze instelling zijn. Een andere manier om barmhartigheid te bewijzen is zonden te berispen.

In 2 Timotheüs 2:24,25 staat: »een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, … met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn, dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren.« Het is barmhartig en liefdevol zondaren terecht te wijzen omdat hun daarmee een kans gegeven wordt om tot bekering en vergeving te komen. Ook gebed is een daad van barmhartigheid, evenals het prediken van het evangelie. Inderdaad, Christus dichtbij iemand brengen is het barmhartigste wat je kunt doen! Je kunt nog op allerlei andere manieren barmhartig zijn; maar ik hoop dat dit je zal stimuleren en moed geven om alle manieren te ontdekken waarmee je de barmhartigheid die God je zo overvloedig heeft gegeven kunt doorgeven.

 

Voor je gebed: dank God voor de barmhartigheid die je door anderen hebt gekregen. Grijp iedere gelegenheid aan om anderen te dienen.

 

Voor je bijbelstudie: kijk wie in de volgende verzen barmhartigheid ontvangt:

Mattheüs 6:14; Titus 3:5-6; Hebreeën 4:14-16; Jakobus 2:13 en 1 Petrus 2:9-10.

 

John F. MacArthur

Uit het dagboek »Lass mich zu dir kommen«

© CLV-Verlag