Boekentafel
 Winkelwagentje
 • brochures
 • internationaal brochures
 • stickers
 • traktaten

De Heilige Geest wil ons leven veranderen

 

Ik wil proberen je te laten zien hoe gezegend een door de Heilige Geest vervuld leven is. Moge het God behagen ons verlangen daarnaar zo sterk te maken dat we ons ervan bewust worden: »Dat is wat ik echt nodig heb. Ik kan niet langer zonder deze zegen leven.« Moge Hij ons daartoe brengen dat we meer ontvangen dan we verwacht hebben. Hij is een God die gewillig en in staat is om ons boven ons bidden en begrijpen uit te geven. Ik geloof dat ik je de zegen van het met de Heilige Geest vervuld zijn niet beter aanschouwelijk kan maken dan door de verbazingwekkende verandering die met Pinksteren in het leven van de discipelen plaatsvond. Ik denk dat dit een van de heerlijkste onderwijzingen in de Heilige Schrift is. Deze mannen waren drie jaar lang in de leerschool van Christus geweest en toch bleven ze ver achter bij het leven dat ze zouden moeten leven. En toen werden ze plotseling dat wat God wilde dat ze moesten zijn door het wonderbare vervuld worden met de Heilige Geest.

 Pinksteren bracht de grote verandering

Zie in eerste instantie de verandering die Pinksteren in hun relatie met Jezus bewerkte. Tijdens Zijn leven op aarde was het niet mogelijk dat Hij in hen kwam wonen. Hij stond buiten hen – alhoewel Hij heel dicht bij hen was. Christus leerde hen steeds weer nederig te zijn. Hij zei: »Leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.« Hij zei steeds weer: »Wie zich vernedert, zal verhoogd worden.« En toch streden ze bij het laatste avondmaal erover wie van hen de grootste was. Ze waren dus nog steeds hoogmoedig.

Maar wat een verandering kwam er op de pinksterdag! »Te dien dage zult gij erkennen dat Ik in u ben.« Wat betekent dat? Christus in ons – is dat zo, zoals wij in een ruimte aanwezig kunnen zijn? Nee! Als wij in een kamer zijn, kunnen wij er weer uit gaan en hebben daar helemaal geen last van. Ik woon in een huis, maar ik kan het verlaten en ergens anders heengaan, want de kamer en het huis en ik zijn niet aan elkaar vastgemaakt. Maar de Here Jezus kwam – en ik zeg dat met eerbied – om één te zijn met Zijn discipelen, om hun hart en gedachten en neigingen te vervullen. En wat voor Petrus, Jakobus en Johannes zo zegenrijk was toen Hij bij hen woonde, genieten wij misschien nog meer, omdat de levende Christus in ons woont.

En hoe kwam deze verandering tot stand? Door de Heilige Geest. »Te dien dage – als de Geest komt – zult gij weten, dat Ik bij u ben« »want de Vader zal u liefhebben en Ik zal u liefhebben en wij zullen komen en bij u wonen« (zie Johannes 14:20,21).

Is dat het niet waarnaar je hart verlangt? En juist dat wil de Heilige Geest je geven. Wil je jezelf om deze zegen niet overgeven – om vervuld te worden met de Geest opdat de Here Jezus bezit van je kan nemen? Is dat niet het verlangen van je hart? Christus in je – de Jezus die de Almachtige is, die aan het kruis stierf en nu verhoogd is op de troon, deze Jezus, die afgedaald is om jouw leven te zijn.

Jezus heeft gezegd: »Hij (de Heilige Geest) zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen.« Wat is de verheerlijking van Jezus? Zijn liefde en Zijn macht te erkennen. De Heilige Geest zal Christus in ons openbaren zodat de heerlijke liefde van Christus realiteit wordt in ons leven en Christus de heerschappij in ons heeft. Voor de Efeziërs bidt Paulus dat de Vader »u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make« (Efeze 3:16,17). Dit wordt realiteit door de Heilige Geest. De Heilige Geest schenkt ons de tegenwoordigheid van Christus.

 De altijddurende tegenwoordigheid van Jezus

De tegenwoordigheid van Jezus door de Heilige Geest moet ononderbroken, altijddurend zijn. Is het juist dat niet wat je verlangt? Ken je dat, soms een week of een maand lang vreugde te beleven die je hart de hele dag kan laten jubelen? En dan komt er plotseling een verandering, er trekt een wolk voor en je weet niet waarom; soms door ziekte, soms door zorgen en moeilijkheden van het dagelijks leven, soms door het bewustzijn van je eigen nederlagen. Kind van God, ik wil het je zeggen en het zelf echt inzien: Jezus heeft je lief. Hijzelf wil geen minuut van je gescheiden zijn. We willen graag in deze liefde van Jezus geloven. Geen moeder heeft ooit haar kind in haar armen zo liefgehad als Christus jou liefheeft. Hij wil heel graag innig met je verbonden zijn en ononderbroken gemeenschap met je hebben. Daarom roept Paulus ons ook op: »bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing« (Efeze 4:30).

Andrew Murray