Boekentafel
 Winkelwagentje
 • brochures
 • internationaal brochures
 • stickers
 • traktaten

Mijn ziel, wees blij in de Heer

Ik heb als christen altijd al strijd gehad met het gebed. Op een dag vertelde ik mijn frustratie hierover aan een van mijn leraren op de bijbelschool. Dr. Whitney las daarop een gedeelte voor van Georg Müller, de grote geloofsheld die ook met zijn gebedsleven worstelde. Dit is een gedeelte uit het dagboek van Georg Müller, geschreven op 7 mei 1841:

»Ik zag duidelijker dan ooit tevoren dat de belangrijkste opdracht in mijn leven de vreugde in mijn Heer is. Dat was het waarom ik me iedere dag moest bekommeren. De hoofdzaak is niet hoeveel ik mijn Heer kan dienen, maar hoe ik mijn ziel ertoe kan brengen dat ze vol vreugde over God is, opdat deze vreugde me innerlijk sterkt. Ik zou me bezig kunnen houden met het brengen van het evangelie aan ongelovigen, ik zou kunnen proberen een zegen voor gelovigen te zijn en toch geen vreugde in de Heer te hebben en innerlijk niet gevoed en gesterkt te zijn. Als dat gebeurt, dan komen al die inspanningen niet uit de juiste geest voort. Voordat ik dat ontdekte, was ik ’s morgens nadat ik me had aangekleed steeds met gebed begonnen. Maar toen zag ik in dat het nog belangrijker was eerst Gods woord te lezen en daarover na te denken, opdat mijn hart getroost, bemoedigd, gewaarschuwd, berispt en onderwezen kon worden. Alleen zo was het mogelijk dat mijn hart de nodige gemeenschap met de Heer kon hebben.«

Dr. Whitney wees me erop dat Georg Müller alleen maar zo’n uitstekende bidder was, omdat hij de teksten van de Bijbel overdacht en omdat dit overdenken zijn ziel gelukkig maakte. Daardoor werd de hechte gemeenschap met de Heer in gebed eigenlijk pas mogelijk. Deze gang van zaken heeft mij overtuigd en sindsdien doe ik mijn best het in praktijk te brengen.

Wat betekent het de Bijbel te overdenken?

Overdenken betekent met volle aandacht erop letten wat het vers zegt en dan moeite doen om het vers in zijn verband te begrijpen. In het Hebreeuws zijn er twee woorden voor overdenken, dat zijn hagah dat »afwegen« of »zich voorstellen« betekent (vgl. Jozua 1:8; Psalm 1:2), en het andere siyach dat »tot zichzelf spreken« of »bidden« (bijv. Psalm 119:15) betekent. Overdenken betekent dus dat we Gods woord onze volle aandacht geven en het in zijn verband begrijpen. Dat houdt in dat we over het woord van God nadenken, dat we onszelf bevragen over de toepassing van de gelezen waarheden, dat we deze waarheid voor onszelf aannemen en dan het gelezene in gebed bij God brengen.

Voorbeeld

»De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets (Psalm 23:1).

• Wat betekent het dat God mijn Heer is? Wat beheert Hij?

• Waardoor zou Hij zich nu als herder willen laten zien?

• Vind ik dat mij ergens iets ontbreekt?

• God, wanneer zorgt U voor mij als ik me er helemaal niet van bewust ben?

»Door het overdenken houden we Gods woord vast en waarderen wij het. Het verstand verzamelt en bereidt het eten dat we moeten eten voor. Bij het overdenken neemt het hart het op en voedt zich ermee« (Andrew Murray). Overdenken betekent noch alleen bidden, noch alleen bijbellezen. Overdenken wil zeggen: biddend bijbellezen, naar Gods woord luisteren en God in gebed daarop antwoorden.

 

Darrin Patrick