Boekentafel
 Winkelwagentje
 • brochures
 • internationaal brochures
 • stickers
 • traktaten

Het grotere Plan van God


Verlies niet de moed als het slecht met u 'gaat en u wanhopig bent. Houd u veel steviger vast aan de Heer en vertrouw erop dat Hij trouw is en u bijstaat! »God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden« (Psalm 46:2).

Lees bijvoorbeeld de korte levensbeschrijving van Jozef: »En de aartsvaders, die jaloers waren, verkochten Jozef zodat hij naar Egypte gebracht werd. Maar God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen, en Hij gaf hem genade en wijsheid tegenover de farao, de koning van Egypte; en die stelde hem aan als bestuurder over Egypte en over heel zijn huis« (Handelingen 7:9-10). Jozef had werkelijk grote problemen, te beginnen met de verschrikkelijke jaloersheid van zijn broers, de scheiding van zijn familie, zijn leven als slaaf tot en met de valse beschuldigingen en zijn gevangenschap. Het leek er toch sterk op dat God hem in de steek had gelaten! Maar het tegendeel was het geval: »God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen.« Ja, Jozef liet zijn broers later weten: »Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht« (Genesis 50:20; HSV). God had door alle moeilijkheden heen zo'n ongelooflijk groter plan voor Jozefs leven dan hij zich ooit had kunnen voorstellen.

Als we ons leven en onze levensomstandigheden aan de Heer toevertrouwen, mogen we er zeker van zijn dat Hij aan onze kant staat en ons door alle problemen heen tot hogere bestemmingen in ons leven zal leiden. Misschien gebruikt Hij de problemen om ons voor te bereiden op een bijzondere taak of een bepaalde bediening. Misschien helpt Hij ons om

te leren dat Hij de God van alle troost is Die ons in alle beproevingen troost zodat wij van onze kant Zijn troost aan anderen die lijden kunnen doorgeven (2 Corinthe 1:4). Misschien werkt Hij met de verzoekingen aan ons karakter zodat we rijper worden en blijer in de hoop. Zoals Jakobus schrijft: »Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet« (Jakobus 1:2-4; HSV). Paulus schrijft: »... wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt ... En de hoop beschaamt niet« (Romeinen 5:3,5).

De Heer kan ons door verzoekingen leren om meer op Hem en op Zijn kracht te steunen (2 Corinthe 1:9). Hij wil misschien dat we meer en meer ervaren wat het betekent: »Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht« (2 Corinthe 12:9).

Als u door een tijd van beproeving heengaat, als u met conflicten van buitenaf en vanbinnenuit geconfronteerd wordt (2 Corinthe 1:8), leg dan uw leven in de hand van God en vraag Hem om u te troosten en te sterken. Dank Hem dat Hij al uw problemen kent (Openbaring 2:9) en vraag Hem om u te helpen het vol te houden en u er veilig doorheen te dragen (2 Petrus 2:9). Dank Hem dat Hij steeds bij u is en dat niets u van Zijn liefde kan scheiden, zij »het verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? ... Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad« (Romeinen 8:35,37). Neem de bemoediging van Jezus ter harte: »In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen« (Johannes 16:33).

Rich Carmicheal (Herald of His Coming)