Boekentafel
 Winkelwagentje
 • brochures
 • internationaal brochures
 • stickers
 • traktaten

De onovertroffen betekenis van liefde

 

»En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde« (1 Corinthe 13:13).


Christelijke liefde betekent meer dan alleen maar sociaal voelend te zijn. Paulus zegt heel duidelijk dat iemand zijn hele hebben en houden aan de armen kan geven zonder dat dit uit liefde gebeurt (vgl. 1 Corinthe 13:3). De zorg voor arme en benadeelde mensen is weliswaar een overduidelijke christenplicht, maar die kan vervuld worden zonder dat de liefde van Christus daarbij een rol speelt.

Christelijke liefde betekent ook niet dat we de verkeerde daden van iemand anders zwijgend moeten accepteren. Als de Bijbel spreekt over niemand oordelen, dan bedoelt ze daarmee niet dat je je mond moet houden als er onrecht gebeurt. Christelijke liefde betekent dus niet dat zonde getolereerd en er met immoraliteit ingestemd wordt.

Christelijke liefde betekent ook niet dat je alle religieuze opvattingen tolereert. De christelijke liefde vertegenwoordigt niet de mening dat alle wegen naar de hemel leiden en geen mens verloren gaat of dat er eigenlijk geen goed en kwaad bestaat. De ware liefde zegt: »Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan« (1 Johannes 4:1).

Laten we dus gaan bedenken wat christelijke liefde is. In de eerste plaats is het de liefde voor God. Ieder die deze liefde in zich draagt verlangt ernaar God met zijn hele hart, met zijn hele ziel en met al zijn kracht lief te hebben. En ten tweede is het een liefde voor de medemens. Ieder die deze liefde in zich draagt verlangt ernaar zijn naaste zo lief te hebben als zichzelf. Christelijke liefde zal naar buiten toe zichtbaar worden. Ze spoort de christen ertoe aan om goed te doen voor zijn naaste zonder een tegenprestatie te verwachten. Ze toont zich door de bereidheid lelijke dingen te verdragen. Ze stelt de christen in staat om vijandelijkheden vergevend en nederig tegemoet te treden. Door haar kan de christen zichzelf verloochenen als het de vrede dient. Door de liefde is hem meer aan vrede dan aan zichzelf gelegen. De christelijke liefde zal zich in het hele wezen van de christen weerspiegelen. Ze maakt hem vriendelijk, onzelfzuchtig, geduldig, fijngevoelig, zachtmoedig, beleefd, brengt hem ertoe om zorgzaam te zijn voor het welzijn van de ander. Christelijke liefde maakt zich niet bezorgd om zichzelf en is niet blij als anderen moeilijke dingen doormaken.

Het volmaakte beeld van deze liefde vinden we in onze Here Jezus Christus. Jezus werd gehaat, uitgelachen, maar Hij verdroeg alles in geduldige liefde. Hij was altijd vriendelijk en geduldig met de mensen, ook dan als Hij goddeloos gedrag bij name noemde en zondaren terechtwees. Hij veroordeelde valse leringen en valse praktijken. Hij sprak open over hemel en hel. Hij bewees dat christelijke liefde niet iedere levenswijze en iedere mening tolereert, maar dat het mogelijk is om de zonde te veroordelen en toch de zondaar lief te hebben. Dat betekent christelijke liefde. Maar wat is er onder ons christenen weinig van deze liefde merkbaar! En wat een zegen zou de wereld ontvangen als ze meer van deze liefde onder gelovigen zou zien!

 

Waar komt deze liefde vandaan?

Ik wil aan de hand van de Bijbel laten zien waarin de christelijke liefde haar oorsprong heeft. Deze liefde is geen eigenschap die de mens van nature heeft. De natuurlijke mens is zelfzuchtig, jaloers en gewoon liefdeloos. Deze slechte eigenschappen kun je zelfs bij kleine kinderen al zien. Christelijke liefde is daarentegen alleen te vinden in het hart van hen die door de Heilige Geest vernieuwd en veranderd zijn. De Bijbel zegt dat hij die »deel krijgt aan de goddelijke natuur« (2 Petrus 1:4) één met Christus is en door deze verbinding ook deel heeft aan de eigenschappen van Jezus waaronder christelijke liefde cruciaal is.

Een mens die door de Geest van God vernieuwd is zal de eigen zondige en zelfzuchtige eigenschappen erkennen en ertegen vechten. Hij zal uit dankbaarheid voor het zoenoffer van Jezus het verlangen hebben om Hem te eren en meer aan Hem gelijk te worden. »… omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is« (Romeinen 5:5).

Dit feit is voor iedereen van grote betekenis. Je kunt geen geestelijke vrucht voortbrengen zonder in God geworteld te zijn. Je kunt de liefde van Jezus niet in je hebben zonder je tot God te bekeren, Hem je zonden te belijden en door het geloof met Christus verenigd te worden. Ware goddelijke liefde komt van boven. Ze is de vrucht van de Heilige Geest. Als je naar christelijke liefde verlangt, dan kun je die alleen maar van Jezus krijgen.

 

De meeste van deze is de liefde

Nu wil ik er nog op ingaan waarom de apostel Paulus de liefde hoger achtte dan alle andere geestelijke gaven (vgl. 1 Corinthe 13:13). Paulus spreekt er heel vaak over hoe belangrijk het geloof voor de redding van een mens is. Door het geloof worden we gerechtvaardigd en hebben op die manier vrede met God. Maar in 1 Corinthe 13 zegt Paulus dat de liefde groter is dan het geloof!

We mogen niet concluderen dat de liefde ons verlossing of vrede met God kan geven. Dat kan Christus alleen en door het geloof in Hem zijn we met Christus verbonden. Paulus vertegenwoordigt hier ook niet de mening dat de liefde zonder het geloof kan bestaan, want beide, liefde en geloof zijn van elkaar afhankelijk. Maar er zijn drie redenen waarom de liefde groter is dan geloof en hoop.

De eerste reden is dat God Zelf liefde is. God heeft geen reden om iets te hopen of in iets te geloven maar »God is liefde« (1 Johannes 4:8).

Ten tweede is de liefde de nuttigste genadegave van allemaal. Geloof en hoop dienen het eigen belang, maar de liefde zoekt het beste voor de ander.

En de derde reden is dat de liefde nooit ophoudt. In de hemel zullen alle mensen volkomen met liefde vervuld zijn. Het geloof wordt zekerheid, hoop wordt ervaring, maar de liefde blijft voor altijd bestaan.

J.C. Ryle